Beviljade projekt

Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Sveriges Sportfiske och  Fiskevårdsförbund

Avsikten med projektet är en förstudie att samla information för att göra en utvärdering av förutsättningarna för sportfisketurism i Trelleborg.

Peka på möjligheterna för etablering av sportfisketurism i Trelleborg. Med förstudien vill man ta fram en pilotmodell för utvärdering för insamlandet av information. Den geografiska omfattningen kan utökas till Söderslätt och alt. Hela Skåne som gynnar turistnäringen.

Förstudien ska ge förutsättningar för etablering av turistnäring gällande sportfiske. Med kunskap och information från förstudien kan uppföljande projekt formas med inriktning på sportfiske och gälla Söderslätt och alt. hela Skåne. Information från projektet lägger grunden och ramarna för fortsatta projekt. Kompetens från Trelleborgs Kommun och Trelleborgs Turistnäring och en referensgrupp skapas med representanter från Turistnäringen. Sportfisket idag är generellt dåligt utvecklad för Trelleborg och Skåne med denna förstudie kan man öka inflödet av turister och utveckling av landsbygden. Detta möjliggör etablering av nya företag och utvecklar turistnäringen och landsbygden. Seminarier ska hållas där projekt och resultat presenteras. Man söker samarbete med ideella föreningar med lämplig inriktning vid offentliga evenemang där information om projektet delges.

Kontaktpersoner

Ullabritt Engberg, ullabritt.engberg@sportfiskarna.se

Per Göran Jönsson, pergoran.jonsson@sportfiskarna.se

Dela: