Beviljade projekt

Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Vellinge Kommun

Syftet med projektet är att förstärka upplevelser i natur och kulturmiljöer genom att använda digital teknik som multisensoriska förstärkare. Man vill även attrahera fler besökare samt öka tillgängligheten.

Projektet innebär att man ska ta fram möjliga cykelleder, naturstigar, fastställande av sträckningar och lämpliga infopunkter längs dessa. Resultatet av detta ska vara att attrahera fler besökare året runt, öka intresset hos ungdomar för natur och kulturhistoriagenom upplevelseförstärkande digitala applikationer, ge lokalbefolkningen en fördjupad kunskap för lokal natur och kulturhistoria och därmed kan de agera som ambassadörer för lokalsamhället och ge funktionshindrade tillgänglighetsanpassade upplevelser.

Projektet är ett pilotprojekt och innovativt som inte finns någon annanstans i Sverige. Metoden är till nytta för andra platser, som kan spridas både lokalt och nationellt, vilket ökar besöksnäringen och naturupplevelser. Besökssäsongen förlängs och satsningen på funktionsnedsatta ökar tillgängligheten för alla, människor med funktionsnedsättningar, besökare och turister. Projektets resultat kommer att vara allmängiltiga och kommer kunna överföras till andra geografiska områden. Informationsprodukter till infopunkter på naturslinga, vandrings- och cykelled kommer att finnas tillgängligt för att öka upplevelsen. Infopunkter med digital och analog information längs en delvis ny och en delvis befintlig natur- och kulturslinga med QR koder gör att man kan välja hur man ska del av informationen.

Dela: