Nyheter

Paraplyprojekt – Vattnet i Centrum

Publicerades den 27 januari 2020

Nu finns det tillfälle att söka stöd för att testa ideér, förstudie till limniska vattensystem på Söderslätt.

Genom att starta ett paraplyprojekt kan vi underlätta för mindre projekt att förverkligas. Projekten ska bidra till ett mer hållbart Söderslätt genom att till exempel studera hur näring kan förhindras från att nå våra vatten, inventera vilken flora och fauna som finns vid vatten och vilka aktiviteter vattnen kan erbjuda. Paraplyprojektet kan ge en möjlighet för ideella, privatpersoner och verksamheter att utföra förstudier eller mindre projekt om vatten. Paraplyprojektet blir sökbart för externa aktörer. Ett paraplyprojekt med fokus på limniska miljöer, sötvattnet på land, öppnar upp för framförallt de mindre projekten eller förstudier till större projekt. Leader Söderslätt ska satsa på att förbättra vatten- och våtmarksområden samt förvaltningen av vattnet så det förblir en resurs för hela Söderslätt. Därför att en god vattenkvalitet och hälsosamma ekosystem är oundgängligt för Söderslätts invånare så väl som fisket, besöksnäringen och jordbruket.

Organisationer och näringsidkare aktiva på Söderslätt, samt aktörer med särskilt intresse för Söderslätt, exempelvis föreningar, organisationer  och forskare ser vi som vår målgrupp för projektet.

Syftet med projektet är att underlätta för små satsningar relaterade till limniska vattensystem på Söderslätt. Dessa satsningar ska leda till något av följande mål, gärna flera i kombination:

 • Förbättra vattenkvaliteten hos de limniska systemen
 • Tillgängliggöra vattennära miljöer, exempelvis kring sjöar och åar
 • Minska kväveläckage från kringliggande åkermark
 • Möjliggöra matproduktion i anslutning till sötvatten
 • Öka turism knuten till sötvattensystemen
 • Fördröja dagvattenavrinning
 • Medvetandegöra limniska systems betydelse för vår miljö
 • Öka biologisk mångfald i och omkring vatten

Målen uppnås genom exempelvis:

 • Förstudier inför större projekt
 • Framtagande av informations- eller studiematerial
 • Fysiska förändringar i miljön kring vattendragen
 • Samverkansprojekt mellan intressenter för att möjliggöra nya samarbeten
 • Kartläggningar och utredningar i form av exempelvis studentprojekt

Projektet Vatten på Söderslätt ska skapa förutsättningar för att med relativt små medel möjliggöra för mindre intressenter att testa idéer. Samtliga beviljade projekt förutsätts ha nödvändiga tillstånd på plats vid projektstart.

Målet med projektet är att få bättre förståelse för vattnets roll och hållbara lösningar på den problematik som är förknippad med vatten ur ekologisk synpunkt. Även projekt för att lära oss mer om vatten, ta fram pedagogiskt material eller anordna utbildningstillfällen,  eller öka möjligheten för turism med anknytning till vatten ger en möjlighet för hållbar utveckling ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel på landsbygden. eller öka möjligheten för turism med anknytning till vatten ger en möjlighet för hållbar utveckling ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel på landsbygden.

Ansök genom att ta kontakt med Maria Pojjesdotter för mer information samt ansökningsblankett. maria@leadersoderslatt.se 0709 602 678

Dela: