Beviljade projekt

Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön

Publicerades den 25 mars 2020

Projektägare: Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Segeåns vattendragsförbund och vattendragsråd har tagit det första och obligatoriska steget i att återställa näringsbalansen och vattenkvalitén i Fjällfota- och Börringesjön. Genom att reducera beståndet med vitfisk, framförallt braxen, vill man återställa sjöarna till rovfiskstyrda ekosystem. Med en sådan omställning följer reducerade halter av kväve och fosfor, rikare vattenväxtsamhälle och biodiversitet. Även vattenkvalitén i Segeån, som Börringesjöns utlopp mynnar ut i, påverkas till det bättre.

Förbättrar vattenkvalitet

Bakgrunden till projektet är att båda sjöarna har dålig ekologisk status och är övergödda. Sjöarnas vatten är mycket grumligt och balansen i fisksamhället har vänt från rovfiskstyrt till vitfiskstyrt. Det ger i sin tur en stor belastning på näringsämnen och i slutändan bidrar det till övergödningen. Med projektet vill man förbättra vattenkvalitén i Fjällfota- och Börringesjön och därmed vill föreningen skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Det primära målet med projektet är att ta fram en rapport med resultat från provfisket.

Stora miljövinster

Det innovativa projektet avser att bedöma vinsten av att fullskaligt reduktionsfiska i sjöarna Fjällfota och Börringe utan att ta mark i anspråk för åtgärder. Ett reduktionsfiske skulle innebära stora miljövinster i form av framförallt bättre vattenkvalitet men även ett rikare växt- och djurliv i de båda sjöarna och Segeån. Projektet vill dels påbörja reduktionsfiske med samma metoder som ett fullskaligt reduktionsfiske och dels uppskatta kostnadseffektiviteten samt de förväntade effekterna på vattenkvaliteten.

Kontaktpersoner:
Filip Hvitlock,
filip.hvitlock@ekologgruppen.com

Christel Strömsholm Trulsson,
christel.stromsholmtrulsson@svedala.se

Dela: