Beviljade projekt

Stadsbruk Söderslätt – Stiftelsen Botildenborg

Publicerades den 25 mars 2020

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg/Xenofilia AB

Stiftelsen Botildenborg har under fyra års tid drivit innovationsprojektet ”Stadsbruk” i bland annat Malmö stad. Målet har varit att utveckla metoder för entreprenörskap och integration genom odling i staden. Aktiviteten ”Odla kompis” genomförs som en del i projektet ”Odla utan gränser” för att knyta samman nya och etablerade svenskar genom odling. Projektet har bidragit till att deltagarna fått större nätverk, ökat tryggheten och några har även fått arbete. Med projektet ”Stadsbruk Söderslätt” tar man kunskapen vidare och utvecklar metoder för entreprenörskap, genomför odlingsmetoder för integration samt bidrar till att kommuner utvecklar och tar fram en grön strategi för entreprenörskap och integration.

Integration och entreprenörskap

Syftet med projektet är att människor ska komma närmare arbetsmarknaden genom att bidra till integration och entreprenörskap via odling i tätorter på Söderslätt. Målet är att projektet ska ha rekryterat minst tio nya entreprenörer som erbjudits coachning och utbildning. En ny tvåstegsmetod kring odlingskuvöser har tagits fram. Kommunerna som deltar ska ha tagit fram en grön strategi för hur Stadsbruk kan implementeras hos dem och hur det bidrar till entreprenörskap. Aktiviteten “Odla kompis” 2019 och 2020 ska ha genomförts och odlingsplatser byggts i Skurups kommun. Projektet består i rekryterings- och informationsträffar, affärscoachning, odlingsutbildning enligt ekologiska principer för att bli ekonomiska hållbara företagare samt skapande av nätverk på Söderslätt.

Skapar nätverk och ökar kunskap

Målgruppen för projektet är entreprenörer inom odling som vill satsa på småskaligt jordbruk i stadsmiljö och Malmö stad som vill skapa en modell för utveckling av odlingsentreprenörer i stadens ytterområden som gränsar till landsbygd. Man riktar sig även till odlingsintresserade med utländsk och svensk bakgrund som vill stärka sina nätverk samt de som vill öka kunskap kring odling för att bidra till integration. Även de kommuner som är inblandade bildar en målgrupp, men man riktar sig även till andra kommuner på Söderslätt som vill skapa en strategi för hur odling i stadsmiljö kan skapa entreprenörskap och integration.

Bidrar till integration och nätverksbyggande

“Odla kompis” är en metod för att skapa integration mellan nyanlända och etablerade invånare. Metoden innebär att odlingsintresserade matchas och lär känna varandra genom att odla gemensamt. Här är syftet att bidra till integration och nätverksbyggande som en viktig del att få arbete och bli en del av samhället. Avsaknaden av nätverk och referenspersoner är den främsta orsaken till arbetslöshet bland nyanlända. Stadsbruk odlar enligt ekologiska principer och bidrar genom projektet med ökad kunskap kring ekologisk odling. Samtidigt som vill man öka andelen ekologisk och närproducerad mat på Söderslätt.

Kontaktpersoner:
Lena Friblick,
lena.friblick@botildenborg.se

Henrik Lundblad,
henrik.lundblad@skurup.se

Cyrille Gaubert,
cyrille.gaubert@botildenborg.se

Stefan Mattson,
stefan.mattson@malmo.se

www.botildenborg.se

Dela: