Beviljade projekt

Upprustning av Bongska naturmarken

Publicerades den 22 februari 2021

Projektägare:  Sydvästra Skånes Vattenråd

Projektet Upprustning av Bongska naturmarken syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som finns i Bongska naturmarken i Skurups kommun, och bidra till att skapa en välkomnande tätortsnära rekreationsyta.

Upprustning

Projektet består i att ersätta trasiga stättor med självstängande grindar, ersätta trasigt bänkbord, placera ut fågel- och fladdermusholkar för olika arter samt sätta upp två informationsskyltar till allmänheten.

Bakgrund i tidigare utredning

Skurups kommun genomförde under 2013 en växt- och djurinventering där fokus låg på grod- och kräldjur, fågellivet, vattenlevande organismer samt kärlväxter. Denna utredning mynnade ut i en utvecklingsplan där målsättningen är att skapa ett natur- och rekreationsområde som kan nyttjas av många olika grupper av människor.

Kontaktperson:
Robert Engström
0410 73 4138 – 0733 511 076
robert.engstrom@trelleborg.se

Dela: