Beviljade projekt

Leaderprojekt Ståstorpsån

Publicerades den 23 februari 2021

Projektägare:  Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Leaderprojekt Ståstorpsån vill åstadkomma en hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, förstärka vattendragets ekosystemtjänster och öka kunskaperna om vikten av att vårda vattnen långsiktigt.

Återskapa naturlig struktur

Genom att återskapa en mer naturlig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden. Det sistnämnda gäller inte minst vattendragets funktion som viktigt reproduktionsområde för betydelsefulla fiskarter som t ex havsvandrande öring, ål och nejonöga.

Minska näringsläckage och översvämningar

Viktig aspekter av Ståstorpsåprojektet är att minska näringsläckaget till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken i området, skapa god ekologisk status samt underlätta skötseln av ån för markägarnas del. Projektet ska resultera i att vattendraget och dess omgivningar kan bidra med värdefulla ekosystemtjänster för markägare, kringboende, tillresande turister och för det lokala jordbruket och övrigt näringsliv i målområdet.

Kontaktpersoner:
Ebbe Berglund
ebbe.berglund@sportfiskarna.se

Anders Karlsson
anders.karlsson@sportfiskarna.se

Dela: