Beviljade projekt

BRA på Söderslättt – Ideburen utveckling

Publicerades den 1 april 2023

Projektägare: Idéburen Utveckling

Syfte och bakgrund: projektet vill utifrån dialog och samtalsprocesser  kartlägga, formera och förankra engagemang, initiativ och idéer inom alla sektorer på Söderslätt för att skapa en lokal hållbar utveckling utifrån BRA-metoden. Efter projektet finns flera tvärsektoriella kartläggningar och rapporter, med avstamp i de lokala förutsättningarna på Söderslätt. BRA-modellen är ett verktyg som utvecklats inom rörelsen för lokal hållbar utveckling, som ett sätt att tvärsektoriellt, i ett lokalsamhälle, tillsammans identifiera gemensamma möjligheter och utvecklingspotential. BRA står för Behov, Resurser och Ambitioner – och modellen går ut på att inom varje fält med olika aktiviteter, verktyg och insatser, lokalt kartlägga, sammanställa och i det överlappande gränssnittet utveckla idéer, projekt eller verksamheter, samtidigt som man mobiliserar och bygger relationer mellan aktörer lokalt! Mål: Fem BRA-rapporter som tar avstamp i antingen en kommun, kommundel eller ett speciellt tema – som kan ligga till grund för fortsatt mobilisering och lokalt utvecklingsarbete. Projektet följer en given struktur och är uppdelat på dels kommunspecifika moduler, dels på gemensamma aktiviteter. Detta för att både kunna bygga på den lokala expertisen, kännedom och förutsättningar som är unika för deltagande kommuner och deltagande tätorter. Samtidigt så har projektet gemensamma insatser och aktiviteter, där deltagarna kan ha ett övergripande utbyte och dela erfarenheter från sitt lokalområde och samhälle mellan varandra, eller att man åker på gemensamma studiebesök för att inspireras tillsammans. Modul/Område/Kommun – förslag på innehåll och genomförande 2-3 månaders mobilseringsfas för att identifiera intressenter och relevant urval av deltagare för gemensam upptakt, avstämning och gemensam planering. Kartläggning av lokala behov och resurser – t ex genom dialogprocesser med kommun, föreningsliv och näringslivet eller t ex  genomförande av en Lokal Ekonomisk Analys (i en mindre tätort). Även tema kring: Social mobilisering. delaktighet Identifiering av idéer och potential kring lokal identitet, naturvärden, samverkan, inkludering och hållbar tillväxt. Organisering Nätverk Utveckling av innovation och lokala initiativ kring samverkan, besöksnäring, cirkulär- och delningsekonomi Samverkan, finansiering Sammanställning av BRA-rapport Parallellt så har vi gemensamma aktiviteter och insatser för att både brygga en regional plattform och kontaktytor för både lokalt engagerade medborgare, näringsliv och tjänstepersoner, skapa tillhörighet och kommunikation kring Söderslättsområdet och inspireras av både varandra och omvärlden! Exempel på aktiviteter: Studiebesök inom både Skåne, Sverige eller utomlands, filmer kring olika tema, kommunikationsstöd och gemensam medverkan på olika landsbygdsutvecklings-event (t ex Landsbygdsriksdagen eller Lokal Ekonomi Dagarna) Målgruppen är både kommuner och lokala utvecklingsgrupper eller individer på och i kommunerna Söderslätt som är engagerade i sin bygd eller kommun, och som vill ha underlag för att både mobilisera lokalt, lära mer om lokala resurser och utveckla bygden vidare.

Kontakt:www.ideburenutveckling.se

Dela: