Beviljade projekt

Hörte Hamnförening. Hörte besöksmål på sydkusten

Publicerades den 1 april 2023

Projektägare: Hörte Hamn

Projektets namn: Hörte Hamn – ett destinationsmål på sydkusten Hörte Hamn är ett destinationsmål på Sydkusten och ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen och hela Söderslätt. Sedan 2008 har Hörte Hamnförening arbetat för att utveckla Hörte hamn till en levande hamn i närområdet och till en hamn med strategisk betydelse inom turistnäringen på Sydkusten. Detta har uppnåtts genom att kombinera ett antal åtgärder i samverkan och skaffa en långsiktig bas för framtiden. Utvecklingen av Hörte hamn har nu också lett till att Skurups kommun har tagit beslut om att ta fram en ny detaljplan för Hörte Hamn i samverkan med Hörte Hamnförening och den restaurangägare som hyr hamnhuset med angränsande verksamhetsområde av Hörte Hamnförening. Denna detaljplan är nu klar och tas upp 1 feb 2022 i samhällsbyggnadsberedningen för att skickas ut på samråd.  Hamnhuset har genomgått en omfattande renovering och är basen för en nu väletablerad restaurang, Hörte Brygga. Kommunalt vatten har dragits fram till hamnen. Ett minireningsverk har installerats. En utställning kring hamnens historia byggs upp efterhand. Utvecklingen av Hörte Hamn kan följas på hemsidan www.hortehamn.se. Föreningen beviljades stöd från Leader Söderslätt och Skurups kommun för att genomföra detta samtidigt som flera företag har sponsrat utvecklingen av hamnen och föreningens medlemmar har lagt ned många hundra timmars ideell tid i hamnen. Hamnföreningen tog sedan 2013 över ytterligare ett hus i hamnen. Detta hus som vi döpt till Fiskarhuset har i många år använts av föreningen och yrkesfiskarna i hamnen. Nu kan Fiskarhuset(kulturhuset) efter renovering användas året runt. Konstrundan återkommer årligen då några konstnärer ställer ut här och separatutställningar är återkommande. Det har också blivit en nygammal tradition att fira Valborg i hamnen med undantag av 2020 och 2021 p.g.a. Corona. I sommar var det många besökare i hamnen och på restaurang Hörte Brygga som också i år lanserade ett nytt projekt med glass gjord av lokala produkter. En mycket större yta har vädersäkrats så att restaurangen kan ha många sittande gäster även vid regn. På hamnplan testade vi också försäljning av närodlade produkter. Detta koncept planeras att utvecklas vidare 2022 med fler försäljare på plats. Hörte Hamnförening har steg för steg arbetat med att utveckla Hörte Hamn. Vi arbetar nu med att åtgärda pirarna, pirhuvudena och kajkanterna. Vi ansökte om ett 5-årigt tillstånd för att bredda den västra piren. Detta beviljades av Länsstyrelsen. Detta arbete blev klart 2019. För varje år blir pirarna och pirhuvudena mer och mer utsatta av havets krafter. Vi måste nu också i tid åtgärda även den östra piren och det östra pirhuvudet innan det raseras helt. Det är en förutsättning för hamnens vidare utveckling. Länsstyrelsen har beviljat Hörte Hamnförening tillstånd att åtgärda den östra piren och pirhuvudet på motsvarande sätt som vi har gjort med den västra piren, Detta planerar vi att göra vi i två delar 1, Förstärkning och breddning av den östra piren och att göra den mer tillgänglig. 2. Förstärkning av det östra pirhuvudet Vi breddar och förstärker succesivt piren fram till pirhuvudet och förstärker detta pirhuvud på samma sätt som det västra pirhuvudet. Dessa åtgärder är helt nödvändiga och långsiktiga och är också en del av arbetet med att bevara Hörte Hamn för framtida generationer.  Projektet bidrar till hållbar utveckling genom att kulturmiljön bevaras långsiktigt. Fler besökare som också ger ökade intäkter till näringsidkare i hamnen. Projektet stärker hamnen som en mötesplats då fler kan ta sig ut på piren på ett säkert sätt. Fler möten mellan människor skapas. Besökarna i hamnen möter fiskare och breddningen av piren gör att piren blir en mötesplats tillgänglig för alla.

Kontakt: www.hortehamn.se

Dela: