Beviljade projekt

Projektägare: Falsterbo Museiförening

Resultatet av den arkeologiska utgrävningen som skedde i början av september månad 2021 inom projektet ”Medeltida Falsterbo” visar en samstämmighet med fynden gjorda vid en utgrävning som genomfördes under slutet av 1970-talet. Resultaten i båda fallen visar på en stadsbebyggelse under 1400- till 1500-talet. Mynt funna i samma kulturlager som huslämningarna verifierar åldersbestämningen av ruinerna. Falsterbo kyrkas långhus uppfördes under sista fjärdedelen av 1300-talet. Det ger vi handen att staden existerade långt tidigare än de 14 -1500-talsruiner som hittills är funna. Troligtvis låg den äldre bebyggelse närmare kyrkan. Ingen har undersökt om det döljer sig äldre medeltida ruiner i flygsanden i kyrkans omedelbara närhet därför vill projektet Medeltida Falsterbo 3 undersöka vad som döljer sig i flygsanden i kyrkans närhet genom att använda moderna geofysiska undersökningsmetoder i kombination med arkeologiska provgrävningar. Resultaten kommer att ställas ut på Falsterbo museum och tillgängliggöras för allmänheten, besökare, turister och utbildningsinstitutioner. Projektpartnerskap Projektpartnerskapet består av Falsterbonäsets Museiförening, Skanör-Falsterbo Centrumförening (lokala näringslivet), FNF (Falsterbonäsets Naturvårdsförening), Arkeologiska Institutionen (Lunds universitet), Avdelningen för Teknisk Geologi (Lunds Tekniska Högskola), Geologiska Institutionen (Lunds universitet) och ideella insatser från privatpersoner. Logisk grund för projektet Allmänintresset för den medeltida Skånemarknaden på Falsterbonäset är mycket stort och den medeltida stadens utbredning är dåligt känd. Besökare, boende och verksamma på Söderslätt har visat ett stort intresse för att projektet genomförs och för dess resultat. Föregående projekt ”Medeltida Falsterbo (1200 – 1500 talet)” pekar på att resterna av den medeltida staden finns under flygsandsdynerna runt den medeltida kyrkan i Falsterbo. Projektets genomförande, aktiviteter Kompletterande geofysiska undersökningar, arkeologiska utgrävningar, spridning av resultat. Projektet planerar att komplettera de tidigare utförda geofysiska undersökningarna på område som ligger närmare Falsterbo kyrka och med utgångspunkt från de nya resultaten göra nya arkeologiska utgrävningar. Resultaten kommer att kommuniceras via utställningar, digitala applikationer och guidade vandringar i området. Projektresultatens förmånstagare De arkeologiska utgrävningarnas resultat kan generera fler besökare till Söderslätt och därmed fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Turister, besökare, studenter, elever och invånare kommer genom resultatredovisningen i form av utställningar och kulturhistoriska vandringar att få tillgång till en fördjupad kunskap om Falsterbonäsets spännande medeltidshistoria. Lokalbefolkningens stolthet för sin hembygd kommer att stärkas och fler ambassadörer för lokal kulturhistoria kommer att utvecklas. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)? Projektet börjar i 21-11-03 och avlutas 23-12-31. Projektets hållbarhets aspekter Projektet har både ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter för Leaderområde Söderslätt och Skanör-Falsterbo. Ekonomiskt sett kan historien om den medeltida marknaden och utställningarna generera fler besökare till Söderslätt och därmed fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Socialt sett kommer attraktiviteten för att bo och verka på Söderslätt att öka. Boende, studenter och elever får tillgång till en fördjupad kunskap om Falsterbonäsets unika medeltidshistoria. Lokalbefolkningens stolthet för sin hembygd kommer att stärkas och fler ambassadörer för vår spännande och intressanta lokala kulturhistoria kommer att börja verka. Koppling till Söderslätts lokala utvecklingsstrategi Projektets förväntade resultat ligger i linje med en ökad attraktivitet för Söderslätt både som besöksmål och en plats att bo på. Projektet kan generera fler arbetstillfällen och större inflyttning

Kontakt: www.falsterbomuseum.se

Dela: