Beviljade projekt

Gatunamnshistoria på skyltar – Svedala kommun

Publicerades den 2 april 2023

Projektägare: Svedala Kommun

Gatuskyltar med historisk information om gatunamn ska sättas upp runt om i kommunen. QR-koder med inläsning av samma information ska produceras och placeras i anknytning till skyltarna. En fördjupande bok om gatunamnen ska produceras samt en bok för barn om Svedalas historia. Projektet ska invigas med rundvandringar och festligare bokreleaser. Projektet sker i samarbete med hembygdsföreningen i kommunen. Syftet har tre delar: att verka folkbildande, att bidra till ökad attraktionskraft för turistnäringen, att förbättra kompetensen inom det kommunala värdskapet. Projektet kommer att bidra till ökad folkbildning genom att tillgängliggöra Svedala kommuns historia. Turistnäringen kommer att öka sin attraktionskraft genom lättillgänglig, estetisk information i nya produkter. Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan aktörer inom olika områden: hembygdsförbund, kommunens turismnäring, kommunens avdelning för kultur och fritid samt företagare inom kommunen. I förlängningen stärks varumärket Söderslätt genom att tillgängliggöra en värdefull del av den skånska historien. Projektet kommer att höja den historiska kompetensen hos projektets aktörer samt öka samverkan mellan parterna. Därigenom förbättras värdskapet inom turismen, i det interkommunala samarbetet och för kommunens invånare. Svedala kommun har en värdefull, intressant historia. Vissa delar har haft stor betydelse för skeenden inom riket i stort. Från föreningsliv och hembygdsförbund inom kommunen har det efterfrågats insatser där denna historia lyfts och görs tillgänglig. På längre sikt ska kommunens invånare ha bättre baskunskaper om kommunen de bor i. Det kommer att finnas en ökad nyfikenhet att söka vidare i historien. Det kommer att finnas en bättre etablerad samverkan mellan projektets aktörer som i sin tur bidrar till hållbarhet i projektets slutprodukt.

Kontakt: www.svedala.se

Dela: