Beviljade projekt

Gessiestråket förstudie

Publicerades den 2 april 2023

Projektägare: Vellinge Kommun

Projektet är en förstudie som ska fungera som underlag till ett större framtida projekt med fokus på att utveckla området längs med Gessiebäcken. I ett idag otillgängligt jordbrukslandskap ska ett stråk skapas – Gessiestråket – med fokus på följande: hållbarhet, rekreation, transport, dagvattenomhändertagande, näringsretention, grönstruktur samt ökad biologisk mångfald.  Förstudien ska genom sin utredande karaktär lägga grunden till detta större framtida projekt. Förstudien ska dels identifiera de möjliga lokalt ledda resurserna (lokalbefolkning, byalag, föreningar mfl) och deras behov/önskemål inom det framtida området Gessiestråket, men även undersöka och kartlägga förutsättningarna och eventuella konflikter och svårigheter inom de olika fokusområdena hållbarhet, rekreation, transport, dagvattenomhändertagande, näringsretention, grönstruktur och biologisk mångfald.  Förstudien ska även utmynna i konkreta och kompletta genomförandeförslag och medföljande genomförandeplaner för en etapp (Etapp 1) som sträcker sig 2-4 år framåt i tiden.

Förstudien riktar sig mot de intressenter som tillsammans kommer vara involverade i det framtida projektet Gessiestråket. Det rör sig om både de lokalt ledda resurserna, men även tex kommunen/kommuner, dikningsföretag, markägare, företag och föreningar/organisationer.  I förlängningen riktar sig det framtida projektet Gessiestråket till människor i närheten och stora delar av kommunen och Söderslätt som på ett effektivt och hållbart sätt behöver transportera sig mellan områden som idag endast går att ta sig med bil, och i viss mån kollektiva transportmedel (regionsbuss). Gessiebäcken ligger mitt i den sydskånska landsbygden i nära anslutning till både tätorter och byar. Stråket skulle på ett effektivt och innovativt sätt binda samman de boende med näringslivet, arbete, skola, äldreboende, hälsa- och sjukvård och andra samhällsviktiga verksamheter. Stråket skulle även bidra till att skapa gröna korridorer för djur och växter samt bidra till att binda samman Sydvästra Skånes gröna strukturer. Målgrupperna kommer i förlängningen vara flera, tex boende i nära anslutning till stråket, rekreationsutövare (ryttare, cyklister, joggare/vandrare), markägare, resterande kommuninvånare och tillresande. Både boende och tillresande som önskar uppleva och transportera sig genom den sydskånska landsbygden på ett hållbart sätt (tex till fots, med cykel, till häst), för rekreativa värden såväl som turist- och besöksmålsvärden, kommer gynnas av stråket. Markägare/lantbrukare kommer gynnas av de olika ekosystemtjänsterna längs stråket som projektet kommer skapa, tex fördröjning av vattenmassor, minskad övergödning och ökad biologisk mångfald.

www.vellingekommun.se

Dela: