Fyra övergripande mål

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. De fyra övergripande målen för perioden 2014-2020 är:

  • Mål 1: Förutsättningar har skapats för landsbygdsföretagande som har sin bas i livsmedelsproduktion och som kan ta till vara på nya innovativa och klimatanpassade näringar (energi, trädgård). Utveckla nya innovativa företagsformer som på ett aktivare sätt involverar kunderna.
  • Mål 2: Det värdefulla vattnet runtomkring oss har förvaltats så att det är en resurs för hela Söderslätt.
  • Mål 3: Unga, kvinnor och nya svenskar har fått möjlighet att skapa egenföretag som ger arbete till fler.
  • Mål 4: En besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar – jorden och vattnet, med de kreativa näringarna har skapats.
1. Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk

Söderslätt är ett av landets bördigaste områden och domineras av jordbruksproduktion och utveckling inom jordbruksföretagandet. Eftersom området är starkt beroende av en konkurrensutsatt marknad är kompetensutveckling inom företagsledning och marknadsföring ett sätt att skapa goda förutsättningar för jordbruksföretagen.  En hållbar utveckling inom näringslivet förutsätter också ett beaktande av gröna resurser. Därför är det viktigt att satsa på innovativa och miljöpassade näringar där resurserna avvänds på ett mer klimatneutralt sätt. Satsningar på ekologisk jordbruksproduktion och förnyelsebar energi är i fokus. För att bevara kunskapen om Söderslätts traditioner och kultur inom livsmedelsproduktion skulle industrin gynnas av att involvera kunderna i större grad. Närheten till Malmö med en ung och medveten befolkning och hög andel nya svenskar ger goda förutsättningar för nya innovativa företagsformer.

 

Nya innovativa idéer skapar fler arbetstillfällen på Söderslätt för unga, nya svenskar och kvinnor.”

2. Det värdefulla vattnet

Vattnet är en avgörande faktor för Söderslätts överlevnad sätt från ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Hög användning av bekämpningsmedel, hög belastning av växtnäringen samt läckagekänslig jord gör att markanvändningen har en stor påverkan på vattnet. Söderslätt har även märkt av effekterna av klimatändringar där stora nedbörsmängder har lett till översvämningar som påverkar vattenkvaliten. Leader Söderslätt ska därför satsa på att förbättra vatten- och våtmarksområden samt förvaltningen av vattnet så det förblir en resurs för hela Söderslätt.

”En god vattenkvalitet och ett hälsosamt ekosystem är oundgängligt för Söderlätts invånare.”

3 Ökade arbetstillfällen

Unga, kvinnor och nya svenskar får möjlighet att skapa egenföretag som ger arbete till fler.

Söderslätt har ett fenomenalt geografiskt läge från ett näringslivs- och tillväxtperspektiv. Området är en smältdegel för nya idéer och lösningar. Befolkningen är ung och växande och har ett inslag av nya svenskar. Att fler vågar starta och driva företag är en framtidsfråga där unga människors möjlighet till arbete är en förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling och tillväxt i området. Att starta eget ska vara lika naturligt som att vara anställd. Vår unga högutbildade och internationella befolkning kan möta den matchning som är nödvändig på dagens arbetsmarknad.

 

”Att starta eget ska vara lika naturligt som att vara anställd”

4. Besöksnäring året runt

Målet syftar till en besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar- jorden och vattnet, med de kreativa näringarna.

Fler och fler reser allt mer och resvana personer ställer högre krav. Produktägare och destinationer behöver hjälp att utvecklas (destinationsutveckling) för att möta dessa krav och helst ligga steget före. För att arbetet ska generera tillväxt i form av ökad lönsamhet, fler anställda och fler besökare krävs fler insatser och utvecklingsområden. Den största tillväxtpotentialen finns på de utländska marknaderna. Det finns t.ex. en stor marknad bland de besökare som anländer via färja till Trelleborg och storstaden Malmö attraherar besökare från Polen och Ryssland. Leader Söderslätt ska skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer både inom besöksnäringen och mellan besöksnäringen och andra näringar för att på så sätt skapa nya upplevelser året-om.

 

”Det behövs satsning på samarbete mellan besöksnäringen och andra näringar för att skapa nya året-om upplevelser .”

Dela: