Processförloppet för projektstödet

leader-generell

Processförloppet för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret.

Innan ni ansöker om stöd inom lokalt ledd utveckling är det bra om ni testar er idé genom våra åtta frågor. Svaren skickar ni till verksamhetsledare Maria Pojjesdotter som sedan kontaktar er för att diskutera vidare. Leaderkontoret fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan lämnas när som helst under året.

Leaderkontoret stämmer av er ansökan gentemot den lokala utvecklingsstrategin och avgör om kompletteringar eller förtydliganden behövs. LAG, den lokala styrelsen bedömer sedan om projektet ska beviljas stöd. Ansökan har dessförinnan hanterats i beredningsgrupp och arbetsutskott (AU) som poängsatt projektet. LAG-beslutet med motivering skickas till er inom tio dagar efter LAG-mötet. Det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

När kostnader uppstår under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då bifogar ni också en delrapport. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Ni ska alltid kontakta leaderkontoret innan ansökan om utbetalning görs.

I slutet av projektet utvärderas det totala resultatet och effekterna. En slutrapport ska lämnas in till leaderkontoret i samband med slututbetalning. Slutrapporten godkänns av LAG.

Dela: