Stadgar

Dessa stadgar antogs vid det konstituerande mötet för Leader Söderslätt 2015-11-16 (Originalversionen version 1) Stadgarna reviderades på föreningsstämman i april 2017 (Version 2) och på föreningsstämman i april 2018. (Version 3).

Ladda ner version 3 här!

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn/firma är Leader Söderslätt LLU Ideell Förening

§ 2 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar de fyra kommunerna Vellinge, Skurup, Svedala, Trelleborg samt delar av Malmö.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Söderslätt.

§ 4 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Anderslöv

§ 5 Medlemskap

Medlemskap kan sökas av dig  som är engagerad i en ideell förening, företagare eller arbetar inom den offentliga sektorn och är verksam i området.  Villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas och beviljas av styrelsen.

§ 6 Uppsägning av medlemskap

Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen och ställas till styrelsen

§ 7 Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (årsmöte eller extrastämma).

Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 8 Avgifter

Föreningen fastställer medlemsavgift vid årsmötena. Medlemskap är kostnadsfritt.

§ 9 Styrelsens / LAG:s sammansättning

Föreningens valda styrelse utgör samtidigt den lokala aktionsgruppen (LAG) och ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. LAG ska ha rätt kompetens att, med strategin som utgångspunkt, kunna fatta beslut om verksamheten och kunna bedöma projekt. I LAG ska finnas kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll och de olika fondernas speciella inriktning.

LAG:s sammansättning ska spegla området och bidra till en god helhetssyn. Ledamöter fördelas så att respektive sektor (ideell, offentlig och privat) från respektive kommun (Vellinge, Skurup, Svedala, Trelleborg samt delar av Malmö ) utser var sin ordinarie ledamot. Till de 5 representanterna för offentlig sektor utses en personlig suppleant för att underlätta gällande ansvarstagande och kontinuitet i styrelsens arbete.

LAG utses så att hänsyn tas till god representation vad gäller kön och ålder samt kompetens som behövs för att möta kraven i Söderslätts utvecklingsstrategi. Med tanke på strategins inriktning ska kompetens inom innovation, jämställdhet, miljöarbete, företagande och sociala frågor, samt om social- och regionalfonden finnas i LAG.

LAG utses så att hänsyn tas till god representation vad gäller kön (max 60 % från ett kön),  och ålder (minst två personer mellan 18 och 28 år och minst en person över 65 år). För bred förankring ska ordförande och vice ordförande komma från olika sektorer och olika delar av det geografiska området. Ledamot ska representera medlem i föreningen.
Ledamöter väljs för en tid av två år utom vid första valtillfället då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande utses av föreningsstämman bland de ordinarie ledamöterna för en tid av ett år med förlängning ett år i taget. Styrelsen utser inom sig vid behov övriga befattningshavare.

Vid tillsättning av ledamöter i LAG är ett viktigt kriterium personlig kompetens och ett starkt personligt intresse och engagemang för utvecklingsfrågor i området. Ledamöterna måste också kunna avsätta tid att delta i LAG-möten och för arbete mellan mötena.

§ 10 Föreningens organ

Föreningens organ:

• Föreningsstämma
• Styrelse tillika LAG
• Arbetsutskott (AU) samt vid behov särskilt beredningsutskott
• Revisorer
• Valberedning

§ 11 Styrelsens / LAG:s uppgifter och funktion

Ordförande kallar till styrelsemöte. Kallelse med föredragningslista ska senast två veckor före sammanträde tillställas styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerade personer har inte rösträtt.
Vid styrelsemöten ska det föras protokoll som undertecknas av ordförande och justeras av den ledamot som styrelsen utser.
Som styrelsebeslut gäller majoritetsbeslut varvid, vid votering, den mening för vilken minst hälften av styrelsens närvarande röstberättigade ledamöter röstar på ska gälla. Vid lika röstetal gäller att ordförandes röst är utslagsgivande.

11§ Förvaltningslagen (1986:223) regler om jäv skall tillämpas.
Styrelsens juridiska ansvar ska följa offentligrättslig lagstiftning.

Styrelsen/LAG ska:
– följa startbeslut och villkor från Jordbruksverket avseende lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
– följa lagen om LAG.
– aktivt verka för att Söderslätts utvecklingsstrategi följs och uppsatta mål uppnås samt att årligen följa upp och vid behov revidera strategin,
– vara initiativtagare till det lokala utvecklingsarbetet och stimulera till att projektansökningar kommer in.
– vara ambassadörer för Söderslätts verksamhet och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.
– informera såväl medlemmar som potentiella medlemmar om föreningens verksamhet.
– vid behov själv ta initiativ till, genomföra och ansvara för projekt för att nå målen i utvecklingsstrategin.
– utföra ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva urvalskriterier för prioritering av projekt.
– bedöma och välja ut projektansökningar utifrån fastställda kriterier, fastställa stödbelopp samt lämna förslag till Jordbruksverket som fattar formellt beslut.
– främja målgruppens kapacitet att genomföra och utveckla projekt.
– ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.
– ansvara och tillhandahålla ett verksamhetskontor med anställd personal.
– årligen fastställa budget för kommande verksamhetsår.
– ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av enskilda projekt, verksamheten inom utvecklingsstrategin samt föreningens organisation och förvaltning.
– verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande samt av den eller de som styrelsen utser därtill två i förening..

Banktransaktioner attesteras av ordförande, 1.e vice ordförande eller 2.e vice ordförande.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Revisorer

Föreningen ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna utses på årsstämman och väljs för en period av ett år.

§ 15 Revision

Revisorerna har att i den ordning som följer av god revisionssed granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fem veckor före stämman.

§ 16 Valberedning

En valberedning väljs på årsstämman. Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, minst en ledamot från respektive sektor (ideell, offentlig och privat). Valberedningen ska representera området väl, ha jämn könsfördelning och ha god kännedom om de krav strategins inriktning ställer samt god kännedom om LAG:s arbete.

Valberedningen har till uppgift att föreslå föreningens ordförande, vice ordförande styrelseledamöter, revisorer samt ordförande för föreningsstämman. Den ska även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktioner. Förslagen ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska skickas skriftligen till samtliga medlemmar  fyra veckor före stämman. Dagordning och övriga handlingar ska bifogas kallelsen.

§ 18 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma

1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
4. Förteckning av närvarande.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”övriga frågor”.
7. Fastställande av föredragningslista.
8. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
9. Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk redovisning
10. Revisorernas berättelse.
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen/LAG.
13. Beslut om medlemsavgift
14. Beslut om arvode.
15. Val av föreningens tillika LAG:s ordförande.
16. Val av föreningens tillika LAG:s 1:a vice ordförande.
17. Val av föreningens tillika 2:a vice ordförande.

18. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter tillika Lag-ledamöter.
19. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
20. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
21. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.
22. Behandling av motioner.
23. Mötets avslutande.

§ 19 Motioner

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast 1 februari.

§ 20 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10 % av medlemmarna eller revisor till styrelsen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran ska den inom två veckor kalla till extra föreningsstämma.

Kallelse till extra stämma ska skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.
Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

§ 21 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 22 Beslut och omröstning

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande vid mötet biträder, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 23 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på en föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma därvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst 3/4 av de röstande. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits.

§ 24 Tolkning av stadgar

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, ska frågan föras till Jordbruksverket för avgörande.

Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol.

§ 25 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma är ordinarie. Minst 3/4 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits. Dock ska föreningen fullfölja utvecklingsstrategin för programperioden 2014-2020.

Kvarvarande tillgångar i föreningen ska vid dess upplösning återbetalas bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen eller fördelas såsom bidragsgivarna beslutar.

Antagande av stadgarna

Dessa stadgar antogs vid det konstituerande mötet för Söderslätt 2015-11-16

Dela: