Lokal utvecklingsstrategi

landsbygdsdagen-2015

”Innovativa idéer skapar nya arbetstillfällen ”

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Söderslätt LLU för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Söderslätts lokala utvecklingsstrategi syftar till att nå visionen att skapa innovativa idéer i samspel med den demografiska och kulturella mixen i området genom att på  ett klimatneutralt sätt utveckla näringslivet och skapa nya arbetstillfällen.

Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin är framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi baserad på de lokala behoven.

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leader Söderslätt LLU, vars leaderområde omfattar Vellinge, Svedala, Trelleborgs och Skurups kommuner samt delar av Malmö utanför inre ringvägen, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Eftersom Söderlätt LLU inte har fått tilldelat pengar från havs-och fiskerifonden kommer Söderslätt att arbeta tillsammans med  LEADER Nordvästra Skåne med Öresund kring vissa projekt som berör fisket för att koppla samman havet med de tillrinnande vattensystemen i inlandet och längs kusten.

Med strategin som grund är vår vision och målbild att Leader Söderlätt år 2020 ska flöda av innovativa idéer och vara ett innovativt område där nya arbetstillfällen har skapats för bl.a. ungdomar, kvinnor,  nya svenskar och en besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar – jorden och vattnet.

Dela: