Målbild 2020

leader-valmo

Söderslätt ska verka för de mål för jämställdhet och icke-diskriminering som är satta av EU och av Sverige. Den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av befolkning på Söderslätt ska ske enligt Sveriges och EU:s miljömål samt i enlighet med internationella mål för att bromsa och stoppa klimatförändringar.

Lokal trygghet och delaktighet samt stolthet över den egna bygden är drivkrafter för etablering av nya företag, utveckling av befintliga företag, företagssamverkan och socialt ansvar. Ett djärvt och innovativt tänkesätt leder till ständigt skapande av nya produkter, nya tjänster och nya arbetstillfällen.

Goda möjligheter att finna varandra på fysiska och virtuella mötesplatser stimulerar till samverkan i olika konstellationer. Större kunskap om varandras kompetens, bygdens historia och naturens resurser frigör energi till utvecklande, lokala projekt som skapar varaktigt positiva effekter.

Kompetensutbyte och samverkan mellan olika organisationer, företag och föreningar på landsbygden, i tätorterna och i staden ökar stadigt.

Man tar på ett hållbart sätt vara på natur- och kulturresurser. Den biologiska mångfalden upprätthålls och den inbjudande naturen är frisk. Miljömedvetandet hos människorna i området är högt och man arbetar aktivt för en fortsatt resurs- och energieffektivisering.

Dela: